UUTISETHELSINGIN SANOMAT UUTISOI VUODEN MERKITTÄVIMMÄT RAVINTOLOIDEN OMISTAJANVAIHDOKSET


Helsingin Sanomat 01.11.2012 

Kaupunki
torstaina 1.11.2012

Moni ravintola vaihtoi isäntää

Vanhat lopettavat, koska talous sakkaa eikä alkoholikaan maistu entiseen malliin.

--------------------------------------------------------------------------------

Kaisa Hakkarainen HS

Noora Jussila HS

--------------------------------------------------------------------------------

Yli­opis­ton­ka­dun hä­mä­räs­sä kel­la­ris­sa tal­sii jää­kar­hu­pu­kui­nen Ot­to He­lin. Vie­lä vii­me kuus­sa sa­mas­sa ti­las­sa toi­mi Pop­kel­la­ri-ni­mi­nen yö­ker­ho, ja pu­ku löy­tyi sen jää­baa­ris­ta.

Juu­ri pu­kua enem­pää ei vii­me vuon­na ava­tus­ta yö­ker­hos­ta enää ole jäl­jel­lä. He­lin ys­tä­vi­neen tyh­jen­tää ti­laa ava­tak­seen sii­nä stu­dio­ra­vin­to­la Pak­sun.

Hel­sin­gin ra­vin­to­la­elä­mäs­sä käy nyt ark­ti­nen vii­ma. Noin kym­me­nen pro­sent­tia Hel­sin­gin noin 1 300 an­nis­ke­lu­ra­vin­to­las­ta on myy­tä­vä­nä, ar­vioi ra­vin­to­loi­ta vä­lit­tä­vän Ac­ti­va­lin toi­mi­tus­joh­ta­ja Ari Lar­ne­maa. Se on poik­keuk­sel­li­sen pal­jon.

Yk­si syy ra­vin­to­loi­den suu­reen vaih­tu­vuu­teen ovat vuok­ra­so­pi­muk­set. Va­loi­sien ta­lous­nä­ky­mien ai­ka­na sol­mit­tiin pit­kiä mää­rä­ai­kai­sia vuok­ra­so­pi­muk­sia, jois­ta on nä­ky­mien him­me­tes­sä tul­lut ra­vin­to­loit­si­joil­le ras­kai­ta.

"Si­tou­tu­mi­nen tap­po­vuok­riin on nos­ta­nut vuok­ran osuu­den lii­ke­vaih­dos­ta mo­nin pai­koin kes­tä­mät­tö­mäk­si", Lar­ne­maa sa­noo.

Uu­sia yrit­tä­jiä kui­ten­kin löy­tyy, ja ra­vin­to­loi­ta saa nyt hal­val­la. "Jos­kus ei tar­vit­se mak­saa mi­tään, jos vain ot­taa sen vuok­ra­so­pi­muk­sen. Ris­ki on sii­nä, mi­ten mark­ki­noil­la on­nis­tuu py­sy­mään."

Kun Yli­opis­ton­ka­dun Pop­kel­la­ri lo­pet­ti, sil­lä oli vie­lä kak­si vuot­ta mää­rä­ai­kais­ta vuok­ra­so­pi­mus­ta jäl­jel­lä.

Pak­sun omis­ta­jiin kuu­lu­van Pet­ri Vou­ti­lai­sen mu­kaan ti­lan­ne rat­kais­tiin niin, et­tä uu­si ra­vin­to­la on sen ai­kaa Pop­kel­la­rin omis­ta­ja­yh­tiön vuok­ra­lai­nen. Vuok­ra­sum­maa Vou­ti­lai­nen ei ker­ro.

Vuok­rien li­säk­si ra­vin­to­loi­ta ku­rit­ta­vat kus­tan­nus­ten nou­su ja eten­kin al­ko­ho­lin myyn­nin las­ku.

Hei­nä­kuus­sa al­ko­ho­lin myyn­ti las­ki vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na pe­rä­ti kym­me­nen pro­sent­tia, ker­ro­taan mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lui­den jär­jes­tös­tä Ma­ras­ta.

"A­lan me­nes­ty­mis­mah­dol­li­suu­det ovat täy­sin kiin­ni sii­tä, mi­ten ku­lut­ta­jat pys­ty­vät ku­lut­ta­maan, ja mi­ten he luot­ta­vat tu­le­vai­suu­teen. Ei­kä en­nus­te­lai­tok­sil­ta ole ko­vin hy­viä sig­naa­le­ja tul­lut", sa­noo Ma­ran eko­no­mis­ti Jou­ni Vih­mo.

Myös Lar­ne­maa po­vaa ra­vin­to­loil­le vai­keaa lop­pu­vuot­ta ja en­si vuo­den al­kua.

"En­nus­tan, et­tä joi­tain kon­kurs­se­ja vie­lä näh­dään. Omis­ta­jan­vaih­dok­sia tu­lee nyt­kin vii­koit­tain jul­ki­suu­teen."

Ei­len omis­ta­jaa vaih­toi esi­mer­kik­si Lönn­ro­tin­ka­dun kii­na­lais­ra­vin­to­la Em­my.

Vai­keis­ta ajois­ta huo­li­mat­ta ala kiin­nos­taa.

"Ko­ti­mai­set toi­mi­jat avaa­vat ko­ko­naan uu­sia paik­ko­ja ja uu­si­vat kon­sep­te­ja. Sii­hen näh­den, mi­tä ti­lan­ne toi­ses­ta ik­ku­nas­ta kat­sot­tu­na on, niin tä­mä uu­teen us­ko­mi­nen on mer­kit­tä­vää", Lar­ne­maa sa­noo.

Stu­dio­ra­vin­to­la Pak­sun kon­sep­ti pe­rus­tuu ruoan ja ku­van liit­toon.

Maa­jouk­kue­ta­son keit­tiö­mes­ta­ri te­kee tuh­tia ruo­kaa, ja si­tä syö­des­sään tai baa­ris­sa not­kues­saan voi seu­ra­ta va­lo­ku­vaa­jien työs­ken­te­lyä tai suo­raa vi­deo­ta keit­tiös­tä tai ka­dul­ta.

"Paik­ka mii­noi­te­taan ka­me­roil­la", ku­vaa omis­ta­ja­po­ruk­kaan kuu­lu­va Pat­rik Sa­rin­ko.

Stu­dio­ra­vin­to­las­sa on ka­lus­to il­lan bän­dien esi­tys­ten tal­tioin­tiin. Asiak­kaat taas voi­vat osal­lis­tua va­lo­ku­va­pa­joi­hin tai ku­vaut­taa it­sen­sä vaik­ka pai­kan mas­kot­tio­sak­kaan, nyrk­kei­li­jä Ro­bert He­le­niuk­sen kans­sa. Sa­rin­ko myy He­le­nius-fa­ni­tuot­tei­ta.

"Kyl­lä meis­sä kai­kis­sa asuu pie­ni ra­vin­to­loit­si­ja. Ai­na on jo­ku, jo­ka us­koo, et­tä hän sel­viää, vaik­ka jo­ku toi­nen ei ole sel­vin­nyt", sa­noo ra­vin­to­loi­den vä­lit­tä­jä Lar­ne­maa.

--------------------------------------------------------------------------------