UUTISETRAVINTOLAT: NUORTEN TYÖPAIKAT VAARASSA


HS Talous 12.12.2012 

Ra­vin­to­loi­den jat­ko­ajan pois­ta­mi­nen vä­hen­täi­si yli 150 ra­vin­to­laa, va­jaat 3 000 nuor­ten työ­paik­kaa, noin 80 mil­joo­naa ve­ro­eu­roa ja 210 mil­joo­naa eu­roa alan myyn­nis­tä, ar­vioi ra­vin­to­loi­den ja ho­tel­lien edun­val­vo­ja Ma­Ra.

Ala pel­kää, et­tä so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riös­sä val­mis­tel­ta­vas­sa al­ko­ho­li­lain uu­dis­tuk­ses­sa yö­ra­vin­to­loil­ta pois­te­taan jat­koai­ka. Nor­maa­lis­ti ra­vin­to­loi­den on lo­pe­tet­ta­va an­nis­ke­lu kel­lo 1.30 yöl­lä. Jat­ko­ai­ka tar­koit­taa an­nis­ke­lu­oi­keut­ta kel­lo 1.30–3.30.

Pois­toa on eh­dot­ta­nut muun muas­sa si­sä­mi­nis­te­ri Päi­vi Rä­sä­nen (kd), jos­kin lain val­mis­te­lu on pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri Ma­ria Gu­ze­ni­na-Ric­hard­so­nin (sd) roo­te­lis­sa.

Jat­ko­ajal­la ku­lu­te­taan vain pro­sent­ti kai­kes­ta al­ko­ho­lis­ta, mut­ta si­tä syy­te­tään usein li­sään­ty­neis­tä jär­jes­tys­häi­riöis­tä. Jos jat­ko­ai­ka pois­te­taan, al­ko­ho­lin ku­lu­tus ja häi­riö­käyt­täy­ty­mi­nen ei­vät vä­he­ne, vaan siir­ty­vät val­vo­mat­to­miin ko­ti­bi­lei­siin, Ma­Ran toi­mi­tus­joh­ta­ja Ti­mo Lap­pi us­koo.

Ma­Ran pa­rin ison yö­ra­vin­to­la­ket­jun kan­ta-asiak­kail­le te­ke­män ky­se­lyn mu­kaan kol­me nel­jäs­tä vas­tus­taa jat­ko­ajan pois­toa. Hie­man al­le puo­let vä­hen­täi­si ra­vin­to­las­sa käyn­tiään ja yli puo­let jat­kai­si ra­vin­to­la-il­lan jäl­keen juo­pot­te­lua ko­to­na.

Ma­Ra us­koo myös al­ko­ho­lin mat­kus­ta­ja­tuon­nin kas­va­van jat­ko­ajan pois­ton myö­tä. Tä­tä ny­kyä Vi­ros­ta tuo­daan vii­naa jo enem­män kuin kai­kis­sa Suo­men ra­vin­to­lois­sa myy­dään yh­teen­sä.

"Vi­ron ra­vin­to­loil­la ei ole mi­tään sään­te­lyä, ei­vät­kä Suo­men sään­nöt kos­ke mat­kus­ta­ja­lai­vo­ja, joi­ta val­tio vie­lä tu­kee jät­tä­mäl­lä an­nis­ke­lun ar­von­li­sä­ve­rot pe­ri­mät­tä", Lap­pi sa­noo.

La­pin mu­kaan it­se yö­ra­vin­to­loi­den ja nii­den ta­va­ran­toi­mit­ta­jien li­säk­si kär­si­jöi­nä oli­si­vat maa­seu­dun ho­tel­lit, muu­si­kot ja tak­siau­toi­li­jat.

Suo­men suu­rim­man yk­si­tyi­sen ra­vin­to­la­ket­jun Res­ta­ma­xin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mark­ku Vir­ta­nen sa­noo, et­tä mo­ni ra­vin­to­la jou­tui­si pa­ne­maan la­pun luu­kul­le, jos jat­ko­ai­ka vie­dään. Se joh­tai­si myös työ­voi­ma­pu­laan, kos­ka har­va tu­li­si töi­hin kah­dek­si tun­nik­si.

Maas­sa on 1 100 jat­koai­ka­ra­vin­to­laa, jois­sa työs­ken­te­lee 6 100 kes­ki­mää­rin 25-vuo­tias­ta työn­te­ki­jää. Yö­ra­vin­to­loi­den vuo­si­myyn­ti on puo­li­sen mil­jar­dia eu­roa, jos­ta ve­ro­tuo­tot ovat 166 mil­joo­naa eu­roa.